Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Legislatie în domeniul achizitiilor publice

 • Ordin al ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta”, precum si în cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. (Monitorul Oficial al României nr. 650/22.10.2013)
 • Instructiune privind aplicarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1120 din 15/10/2013
 • Erata la instructiunea nr. 144333/21.10.2013
 • Procedura din 15/10/2013
 • OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG nr.74 din 29 iunie 2005 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Ordinul Nr. 2181 din 23 noiembrie 2007 privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • Ghidul privind principalele riscuri identificate în domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management/organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice din 04.06.2013
 • Ordin nr. 51/2009 Presedintele ANRMAP privind accelerarea procedurilor de licitatie restrânsa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare
 • Legea 337 / 2006 - pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • HG 925 / 2006 - pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • HG 1660 / 2006 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
 • HG 525 / 2007 - privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
 • HG 782 / 2006 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
 • Ordin MFP 175 / 2007 - Aprobare Manual Operational referitor la activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publica, de concesiune lucrari publice si concesiune de servicii - modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate
 • Regulamentul (CE) nr.842/2011 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor în domeniul achizitiilor publice si de abrogare a Regulamentuklui (CE) nr.1564/2005
 • Ordinul comun al Ministerului Mediului Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentatii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie de lucrari publice pentru proiectele de proiectare si executie de statie de tratare a apei/statie de epurare de ape reziduale, executie de retele de canalizare si retele de alimentare cu apa, proiectare si executie de statie de sortare, compostare si tratare mecano-biologica a deseurilor, executie de depozit conform de deseuri
 • Ordinul comun nr.3.240/373 din 14 august pentru completarea Ordinului comun al Ministerului Mediului Padurilor si al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.2.266/335/2012.
 • Ordinul nr.171 din 15 Mai 2012 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice cu privire la clarificarile ce vizeaza continutul documentatiei de atribuire
 • Ordinul nr.170 din 15 Mai 2012 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea Monitorizarea Achizitiilor Publice privind interpretarea art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006
 • ORDIN Nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie