Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Organismul Intermediar POS Mediu Timişoara - Regiunea 5 Vest

Despre Organismul Intermediar POS Mediu Timişoara
Ce este OI POS Mediu Timisoara?

În conformitate cu H.G. nr. 1635 din 29 decembrie 2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, OI POS Mediu Timişoara este o direcţie din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, organizată la nivelul Regiunii Vest.

Cine coordonează activitatea OI POS Mediu Timişoara?

În conformitate cu H.G. nr. 1635 din 29 decembrie 2009, activitatea OI POS Mediu Timişoara este coordonată de către Direcţia Generală AM POS Mediu, care îndeplineşte funcţia de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu şi care funcţionează în structura Ministerului Mediului şi Pădurilor

Care este rolul OI POS Mediu Timişoara?

OI POS Mediu Timişoara are rolul principal în implementarea POS Mediu în Regiunea Vest, prin delegare de atribuţii de la Autoritatea de Management, în conformitate cu Acordul de Delegare de Atribuţii nr. 78.504/15.10.2007

Care este structura organizatorică a OI POS Mediu Timişoara?

Structura organizatorică a OI POS Mediu Timişoara este stabilită prin organigrama aprobată prin ordin al ministrului, anexată Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

OI POS Mediu are în componenţă 4 structuri organizatorice, respectiv: Biroul Programare condus de un şef birou, Compartimentul Monitorizare-Raportare, Compartimentul Asistenţă Tehnică şi Compartimentul Control Financiar, aflate în subordinea directă a directorului OI POS Mediu Timişoara.

Care sunt principalele atribuţii ale OI POS Mediu Timişoara?
 • Coordonează priorităţile POS Mediu cu alte programe de investiţii la nivel regional;
 • Promovează parteneriatul la nivel regional;
 • Asigură sprijin pentru beneficiari în ceea ce priveşte procedurile POS referitoare la programarea şi implementarea operaţiunilor;
 • Primeşte cererile de finanţare la nivel regional în domeniul protecţiei naturii şi efectuează verificarea administrativă, a eligibilităţii, precum şi evaluarea relevanţei şi maturităţii acestora;
 • Primeşte documentele aferente aplicaţiei pentru proiectele majore la nivel regional şi realizează verificarea, evaluarea şi avizarea acestora;
 • Verifică studiile şi documentele tehnice elaborate de beneficiari în cadrul operaţiunilor POS Mediu;
 • Colectează datele necesare pentru monitorizarea şi evaluarea implementării programului la nivel regional;
 • Pregăteşte documentele suport pentru raportul anual şi final al POS Mediu;
 • Sprijină AM în procesul de evaluare instituţională a beneficiarilor;
 • Monitorizează proiectele de asistenţă tehnică prin care se pregătesc aplicaţiile de finanţare pentru proiectele majore;
 • Monitorizează proiectele aflate în implementare în cadrul POS Mediu la nivelul regiunii Vest;
 • Verifică cerererile de rambursare întocmite de beneficiari;
 • Realizează verificări la faţa locului, inclusiv verificări ex-post;
 • Confirmă corectitudinea cererilor, progresul în implementare, plăţile şi recepţia lucrărilor etc;
 • Detectează potenţialele nereguli la nivel regional şi le raportează la AM;
 • Asigură desfăşurarea acţiunilor de conştientizare şi publicitate la nivelul regiunii; asigură diseminarea informaţiilor asupra oportunităţilor de finanţare prin POS;
 • Desfăşoară activitate de helpdesk;
 • Asigură input-ul de date în SMIS;
 • Verifică dacă produsele cofinanţate sunt furnizate şi dacă cheltuielile sunt conforme cu regulile naţionale şi ale CE.
 • Detalii cu privire la organismele intermediare şi atribuţiile lor se găsesc în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Organismelor Intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu - ROF

  Echipa OI POS Mediu Timişoara

  Conducere

  Compartiment Programare

  Compartiment Implementare Monitorizare Proiecte

  Compartiment Asistenţă Tehnică

  Proiecte cofinanţate din Fondul de Coeziune
  Proiecte în implementare
  Denumirea proiectului: EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL ARAD – cod SMIS 10314

  Beneficiar: S.C. Compania de Apă S.A. Arad

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 125.841.661 Euro

  Termen de finalizare: 15.12.2015

  Denumirea proiectului: EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN JUDEŢUL TIMIŞ – cod SMIS 30269

  Beneficiar: S.C. AQUATIM S.A. Timişoara

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 118.871.000 Euro

  Termen de finalizare: 21.11.2014

  Denumirea proiectului: EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA (VALEA JIULUI) – cod SMIS 32555

  Beneficiar: S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroşani

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 34.039.635 Euro

  Termen de finalizare: 31.05.2015

  Denumirea proiectului: EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL HUNEDOARA – cod SMIS 41097

  Beneficiar: S.C. Apa Prod S.A. Deva

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 103.364.477 Euro

  Termen de finalizare: 31.12.2015

  Denumirea proiectului: MODERNIZAREA INFRASTRUCURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN – cod SMIS 43331

  Beneficiar: S.C. Aquacaraş S.A. Reşiţa

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 107.997.740 Euro

  Termen de finalizare: 31.12.2015

  Axa Prioritara 2 - Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate

  Domeniul major de intervenţie 1 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor Proiecte cofinanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională

  Proiecte în implementare
  Denumirea proiectului: Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Arad -cod SMIS 16286

  Beneficiar: Consiliul Judeţean Arad

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 27.157.697 Euro

  Termen de finalizare: 31.05.2015

  Denumirea proiectului: Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş -cod SMIS 34847

  Beneficiar: Consiliul Judeţean Timiş

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 37.451.336 Euro

  Termen de finalizare: 31.12.2014

  Denumirea proiectului: Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin -cod SMIS 41941

  Beneficiar: Consiliul Judeţean Caraş-Severin

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 42.968.665 Euro

  Termen de finalizare: 31.10.2015

  Proiecte în evaluare
  Denumirea proiectului: Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Hunedoara -cod SMIS

  Beneficiar: Consiliul Judeţean Hunedoara

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 57.197.116 Euro

  Axa Prioritară 3 - Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai afectate de poluare

  Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune

  Proiect în implementare
  Denumirea proiectului: Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană-cod SMIS 16828

  Beneficiar: Primăria Timişoara

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 58.346.720 Euro

  Termen de finalizare: 31.12.2013

  Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii

  Proiecte cofinanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională

  Proiecte în implementare

  Sesiunea de selecţie nr.1/2007

  Denumirea proiectului: Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare şi dezvoltare durabilă pentru SCI Defileul Mureşului Inferior - cod SMIS 1305

  Beneficiar: Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

  Valoarea totală a proiectului: 987.516 LEI

  Termen de finalizare: 22.12.2013

  Denumirea proiectului: Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor de monitorizare şi acţiunilor de comunicare pentru Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului - cod SMIS 1307

  Beneficiar: RNP Romsilva – Parcul Naţional Semenic-Cheile Caraşului

  Valoarea totală a proiectului: 312.372,62 LEI

  Termen de finalizare: 31.12.2013

  Denumirea proiectului: Elaborarea studiilor preliminare măsurilor de management conservativ al Parcului Natural Lunca Mureşului Inferior - cod SMIS 1313

  Beneficiar: RNP Romsilva – Parcul Natural Lunca Mureşului Inferior

  Valoarea totală a proiectului: 1.864.447 LEI

  Termen de finalizare: 31.01.2014

  Sesiunea de selecţie nr. 3/2009
  Denumirea proiectului: Elaborarea măsurilor de management şi proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea sitului Natura 2000 ROSPA 0047 Hunedoara Timişană - cod SMIS 17305

  Beneficiar: Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

  Valoarea totală a proiectului: 1.509.227 LEI

  Termen de finalizare: 31.12.2013

  Sesiunea de selecţie nr. 4/2010
  Denumirea proiectului: Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI 0109 Lunca Timişului şi ROSPA 0095 Pădurea Macedonia - cod SMIS 36396

  Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

  Valoarea totală a proiectului: 1.942.488 LEI

  Termen de finalizare: 31.07.2015

  Denumirea proiectului: Elaborarea planului de management al Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa - cod SMIS 36394

  Beneficiar: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara

  Valoarea totală a proiectului: 2.853.137 LEI

  Termen de finalizare: 11.04.2015

  Denumirea proiectului: Elaborarea planului de management al ariei protejate Cheile Rudăriei - cod SMIS 36427

  Beneficiar: Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa

  Valoarea totală a proiectului: 1.063.361 LEI

  Termen de finalizare: 26.04.2015

  Denumirea proiectului: Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI 0250) în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil, specific siturilor Natura 2000 - cod SMIS 36430

  Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

  Valoarea totală a proiectului: 947.546 LEI

  Termen de finalizare: 15.08.2015

  Denumirea proiectului: Managementul conservativ al biodiversităţii în Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, ca sit Natura 2000 - cod SMIS 36429

  Beneficiar: RNP Romsilva – Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei

  Valoarea totală a proiectului: 10.305.108 LEI

  Termen de finalizare: 7.08.2015

  Denumirea proiectului: Elaborarea planului de management pentru ROSPA 0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru şi ariile protejate conexe - cod SMIS 36397

  Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” Arad

  Valoarea totală a proiectului: 2.889.124 LEI

  Termen de finalizare: 17.10.2014

  Sesiunea de selecţie nr. 5/2012
  Denumirea proiectului: Elaborarea planului de management pentru ROSPA0014 Câmpia Cermeiului şi ariile protejate conexe - cod SMIS 47495

  Beneficiar: Asociaţia „Terra Nobillis” Arad

  Valoarea totală a proiectului: 1.709.896 LEI

  Termen de finalizare: 31.08.2015

  Denumirea proiectului: Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi ROSCI0298 Defileul Crişului Alb - cod SMIS 47499

  Beneficiar: Asociaţia „Around Life” Sebiş

  Valoarea totală a proiectului: 1.008.641 LEI

  Termen de finalizare: 30.06.2015

  Denumirea proiectului: Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0337 Pădurea Neudorfului şi ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi Păuliş - cod SMIS 47492

  Beneficiar: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” Arad

  Valoarea totală a proiectului: 726.450 LEI

  Termen de finalizare: 30.06.2015

  Proiecte finalizate
  Denumirea proiectului: Studiul speciilor şi habitatelor de interes comunitar şi promovarea SPA Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru - cod SMIS 17575

  Beneficiar:: Asociaţia pentru Promovarea Valorilor Naturale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „Excelsior” Arad

  Valoarea totală a proiectului: 1.052.409 LEI

  Denumirea proiectului: Îmbunătăţirea infrastructurii necesare sensibilizării şi conştientizării populaţiei în Parcul Natural Lunca Mureşului - cod SMIS 17503

  Beneficiar: RNP Romsilva – Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului

  Valoarea totală a proiectului: 1.109.460 LEI

  Axa Prioritară 5 - Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc

  Domeniul major de intervenţie 1-Protecţia împotriva inundaţiilor

  Proiecte cofinanţate din Fondul de Coeziune

  Proiect în implementare
  Denumirea proiectului: Planul pentru prevenirea, protecţia şi diminuare efectelor inundaţiilor în baziul hidrografic Banat - cod SMIS 32452

  Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, Timişoara

  Valoarea totală a proiectului: 19.184.491 LEI

  Termen de finalizare: 15.12.2013

  Proiect în curs de aprobare
  Denumirea proiectului: Regularizare pârâu Pogăniş şi afluenţi pe sectorul Brebu-confluenţă râu Timiş, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş

  Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, Timişoara, ca parte delegată cu implementarea proiectului

  Valoarea totală a proiectului: 107.356.132 LEI

  Termen de finalizare: 31.12.2015

  Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune
  Proiect în implementare
  Denumirea proiectului: Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană-cod SMIS 16828

  Beneficiar: Primăria Timişoara

  Valoarea totală a proiectului, fără TVA: 58.346.720 Euro

  Termen de finalizare: 31.12.2013

  Contact
  • Director: Mircea Leschian
  • Ofiţer de comunicare: Anca Colceriu
  • Adresa: Str. C Brediceanu, nr. 8, Timişoara
  • PROGRAM: luni-joi: 8:30-17:00, vineri: 8:30-14:30