Web Content Viewer

Actions
 
 
partners
 

Web Content Viewer

Actions

Organismul Intermediar POS Mediu Cluj-Napoca - Regiunea 6 Nord-Vest

Despre Organismul Intermediar POS Mediu Cluj-Napoca

În conformitate cu HG nr. 1635 din 29 decembrie 2009cu privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu” Cluj-Napoca este organizat ca direcţie la nivelul Regiunii 6 Nord Vest, in cadrul MMP.

În structura Ministerului Mediului şi Pădurilor funcţionează Direcţia Generală AM POS Mediu, care îndeplineşte funcţia de Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial “Mediu” şi care coordonează cele 8 Organismele Intermediare pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu (OI POS Mediu).

Principalele atribuţii ale OI POS Mediu Cluj-Napoca

OI-urile acţionează ca interfaţă între AM şi beneficiarii proiectelor, jucând rolul principal în implementarea POS Mediu la nivelul fiecărei regiuni. Principalele responsabilităţi ale OI POS Mediu sunt:

 • Asigură implementarea POS Mediu la nivel regional;
 • coordoneză priorităţile POS Mediu cu alte programe de investiţii la nivel regional;
 • promovează parteneriatul la nivel regional;
 • diseminează informaţiile privind oportunităţile de finanţare prin POS Mediu, la nivelul regiunii
 • monitorizează implementarea proiectelor la nivel regional;
 • colectează datele necesare evaluării POS Mediu
 • xxxxxxxxxxxxxxxxx
 • Ce este Programul Operaţional Sectorial Mediu?

  Programul Operaţional Sectorial Mediu este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

  Bugetul total al POS Mediu este de aproximativ 5,6 miliarde Euro, din care 4,5 miliarde Euro reprezintă finanţare nerambursabilă a Uniunii Europene şi peste 1 miliard Euro reprezintă contribuţia naţională.

  Programul a fost elaborat de Ministerul Mediului, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu (AM POS Mediu).

  POS Mediu a fost elaborat într-un cadru partenerial amplu, cu implicarea tuturor factorilor interesaţi de domeniul protecţiei mediului (autorităţi publice centrale şi locale, ONG-uri, asociaţii patronale şi profesionale, agenţii naţionale, institute de cercetare, Comisia Europeană etc.).

  Pe ce perioadă se desfăşoară POS Mediu?

  Perioada de aplicare a programului este 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2013, prin realizarea de investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu.

  Care sunt „actorii” implicaţi în gestionarea POS Mediu?
  POS Mediu va fi administrat pe mai multe nivele, după cum urmează:
 • Autoritatea de Management este responsabilă de implementarea programului, asigurând coordonarea globală şi managementul implementării POS Mediu;
 • 8 Organisme Intermediare sunt responsabile pentru implementarea priorităţilor din POS Mediu, la nivel regional;
 • Beneficiarii au rol principal în gestionarea şi implementarea proiectelor aprobate prin POS Mediu (licitare, contractare, plăţi etc).
 • Autoritatea de Certificare şi Plată a fost creată în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru administrarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană;
 • Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi va realiza auditul programului;
 • Comitetul de Monitorizare asigură eficacitatea şi calitatea implementării POS Mediu, astfel: analizează şi aprobă criteriile de selecţie pentru proiectele de mediu finanţate din fondurile europene, analizează periodic progresul realizat în atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional, analizează şi aprobă rapoartele de implementare anuale şi finale.
 • Ce urmăreşte POS Mediu?

  Obiectivul global al POS Mediu îl constituie protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în România, contribuind în acelaşi timp la conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu.

  Implementarea programului va conduce la creşterea calităţii serviciilor publice de apă, canalizare, salubritate şi termoficare, ţinând cont de principiile dezvoltării durabile şi “poluatorul plăteşte”.

  Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

 • Creşterea accesului populaţiei din toate judeţele ţării la servicii publice de apă, canalizare şi epurare, până în 2015.
 • Îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric, în minimum 30 de judeţe, până în 2015.
 • Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare în cele mai poluate localităţi, până în anul 2015.
 • Protecţia naturii prin managementul ariilor naturale protejate, inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.
 • Reducerea riscului la inundaţii în cele mai vulnerabile zone şi reducerea eroziunii costiere a Mării Negre, până în 2015.
 • OI POS Mediu Cluj-Napoca

  Face parte din reţeaua multiplicatorilor de informatie europeana www.networking.infoeuropa.ro.

  Este semnatar a conventiei de colaborare la nivel operativ intre organismele intermediare din Regiunea 6 Nord Vest

  Este semnatar a protocolului de colaborare intre Institutia Prefectului judeţelor Bihor, Bistrita-Năsăud, Cluj, Maramures, Sălaj, Satu-Mare şi Organismele Intermediare din regiunea 6 Nord Vest

  Echipa OI POS Mediu Cluj-Napoca
  DIRECTOR

  Codruta SIMULE

  COMPARTIMENTUL PROGRAMARE

  Carmen GALEA

  Traian TODUT

  COMPARTIMENT ASISTENTA TEHNICA

  Gelu BOGDAN

  SERVICIUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE

  SEF SERVICIU SMIP - Ionel CAMPEAN

  COMPARTIMENT MONITORIZARE SI VERIFICARE TEHNICA

  Nicolae CUREA

  Viorel BESE

  Bogdan SALAJAN

  Jozsef BAGA

  Narcisa CATRINOIU

  Catalin GORGAN

  Teodora URSAN

  Carmen TATARANU

  COMPARTIMENT VERIFICARE FINANCIARA

  Vasile CIMBRUDEAN

  Carmen COZMA

  Marilena ROZENBERG

  Calin DEJEU

  Contact
  • Director: Codruta Simule
  • Ofiţer de comunicare: Carmen Galea
  • Adresa: str. Minerilor nr. 47, Cluj – Napoca
  • Program de lucru: Luni-Joi: 8.30 - 17.00, Vineri: 8.30 - 14.30